Qué fem i què oferim?

La nostra feina policial es configura com una activitat de servei públic, consistent en assegurar els drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes, i preservar la convivència i el foment de la cohesió social.

La proximitat a la ciutadania i la voluntat de servei són els eixos principals que han de permetre oferir una resposta adequada a les demandes i necessitats ciutadanes. La prestació del servei, amb una permanent presència en el territori, es basa en criteris d’implicació social, relació amb la comunitat i proximitat amb la ciutadania i d’adequació a la realitat de cada moment.

La Policia Local de Parets actua d’acord amb els principis d’adequació dels serveis a la demanda social; de descentralització dels serveis públics; d’eficiència en l’assignació de recursos i mitjans; de corresponsabilitat i complementarietat, i de coordinació i cooperació entre el dos cossos policials que operen en el territori: Mossos d’Esquadra i Policia Local.

Els compromisos de la Policia Local

És el conjunt d’actuacions de la policia que tenen com a finalitat la protecció o auxili directe al ciutadà.

És el conjunt de tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i llibertats ciutadanes.

És el conjunt d’actuacions policials que pretenen donar compliment a la normativa administrativa local, autonòmica o estatal, evitant o denunciant la comissió de fets que puguin comportar molèsties, perills o perjudicis a la resta de ciutadans.

El control i la regulació del trànsit, i el control de vehicles i conductors és una de les eines bàsiques per afavorir l’ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic.

Misió, visió i valors

La missió de la policia local és protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la qualitat de vida dels ciutadans.