MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

La missió de la policia local és protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la qualitat de vida dels ciutadans, vetllant, des de la proximitat, per la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns, d’acord amb l’ordenament jurídic.

Volem aconseguir que la policia local esdevingui el referent de seguretat i la garantia de protecció i servei de les persones, des de la proximitat i la professionalitat, oferint un servei de qualitat amb la màxima eficàcia amb els recursos disponibles per desenvolupar plenament els principis de l’actuació policial.

Els valors que conformen la nostra filosofia institucional, que regula la gestió interna i formen part de la cultura organitzativa, fonamentada en el treball en equip i l’interès per les persones són:

 

Proximitat: Conèixer la realitat social, des de l’arrelament al territori, i detectar les necessitats de la ciutadania a què es serveix, per afavorir la convivència pacífica.

Compromís: Esforçar-se per complir les obligacions pròpies del lloc que s’ocupa.

Integritat: totes les actuacions adaptades als preceptes deontològics.

Voluntat de servei: Orientar-se cap a la ciutadania, amb la voluntat de satisfer les necessitats amb un servei de qualitat.

Eficàcia i eficiència: Aconseguir els objectius fixats, ser resolutius en el lloc de treball propi, aconseguir els resultats previstos.