MARC JURÍDIC

* Constitució Espanyola 1978.

* Estatut d’Autonomia Catalunya 2006.

* Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.

* Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

* Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

* Codi Penal, Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març.

* Llei d’enjudiciament criminal i les seves modificacions en 2015.

* Llei Orgànica 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

* Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’0ctubre, Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

* Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

* Recomanació REC (2001) 10 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa als estats membres sobre el Codi Europeu d’ètica policial.

* Disposicions contingudes en la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (article 23).

* Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, en data 24 febrer 2015.

* Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència d’accés a la informació pública i bon govern, capítol II, amb el títol “Dret a una bona administració i uns serveis públics de qualitat.

* Ordenances Municipals.

* Altres disposicions normatives.