UNITAT DE POLICIA ASSISTENCIAL I MEDIACIÓ

És el conjunt d’actuacions de la policia que tenen com a finalitat la protecció o auxili directe al ciutadà. L’objectiu d’aquest tipus d’intervencions és la protecció dels drets, la resolució dels conflictes que es puguin donar entre particulars i l’accés a la informació per tal d’ajudar i orientar el ciutadà en la canalització del seu problema davant de l’organisme o institució corresponent.

Tenen per finalitat donar protecció social a col·lectius específics com ara menors, gent gran, indigents, etc.. en situacions de necessitat i en col·laboració amb els serveis socials.

OFICINA POLICIAL D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ ( L’OPAC )

 • Atenció i informació als ciutadans les 24 hores del dia i tots els dies de l’any en qualsevol de les dues dependències (Policia Local i Mossos D’Esquadra) en tots aquells temes relacionats amb la tasca de la policia. Aquesta informació és facilitada per personal qualificat per tal de garantir una informació clara i fiable.
 • Oferim un tracte personalitzat i respectuós a totes les persones, garantint en tot moment la confidencialitat de les dades personals. En cas de saturació, informem del temps d’espera previst.
 • En la tramitació de les denúncies actuem amb agilitat i rapidesa fent l’oportuna difusió a altres policies per facilitar-ne la resolució.
 • En aquelles persones que hagin estat víctimes de delictes violents, oferim atenció immediata per orientar-los i protegir-los.

ASSISTÈNCIA A VÍCTIMES

 • Garantim auxili permanent i immediat a les víctimes; a les dependències de la policia o bé acudint al lloc on siguem requerits, per tal de protegir i/o auxiliar el ciutadà.
 • Atenció especial a les víctimes de maltractaments en l’àmbit de la llar (violència domèstica i violència de gènere). Aquestes persones són ateses per personal qualificat. Posem a la seva disposició un espai específic per tal de ser ateses de manera més acurada i personalitzada, conjuntament amb altres departaments, especialment amb serveis socials.
 • Oferim informació d’altres serveis, municipals, autonòmics o estatals, com assessorament jurídic, ajuts econòmics o qualsevol altra prestació a la qual tinguin dret els ciutadans.
 • Realitzem un seguiment conjuntament amb serveis socials, de la situació de les víctimes durant tot el procediment judicial.

ATENCIÓ A MENORS

 • Custodiem i posem a disposició dels pares o del centre escolar els menors que siguin localitzats en situació d’absentisme escolar. També ens posem en contacte amb els serveis socials per comunicar-los aquesta situació i facilitar-los el seguiment del menor.
 • En el cas de menors desemparats, els oferim una primera assistència per tal de protegir-los de potencials riscos i els posem a disposició dels pares, tutors i/o els corresponents serveis socials.

CONFLICTES PRIVATS

 • Intervenim, a petició de les parts implicades, en actes de mediació per tal de resoldre conflictes entre particulars. Donem assessorament i informació a totes les parts, per tal d’arribar a una solució amistosa del conflicte. En cas que sigui necessari fem la denúncia o acta corresponent.

Els compromisos de la Policia Local

És el conjunt d’actuacions de la policia que tenen com a finalitat la protecció o auxili directe al ciutadà.

És el conjunt de tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i llibertats ciutadanes.

És el conjunt d’actuacions policials que pretenen donar compliment a la normativa administrativa local, autonòmica o estatal, evitant o denunciant la comissió de fets que puguin comportar molèsties, perills o perjudicis a la resta de ciutadans.

El control i la regulació del trànsit, i el control de vehicles i conductors és una de les eines bàsiques per afavorir l’ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic.